01000100 01001110
Bir Adım Önde
Aydınlatma Metni

DETAYNET YAZILIM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Detaynet Yazılım tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Detaynet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

amaçlarıyla işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her nevi bilgilendirme, tanıtım, reklam ve sair amaçlar çerçevesinde sizinle iletişim kurmak amacıyla; çağrı merkezi hizmeti veren iş ortaklarımızla, sms ve mailing firmalarıyla, reklam faaliyetleri çerçevesinde yurtdışında bulunan Google ve Facebook’la sınırlı olarak ve ortak sunucu kullanımından dolayı yurtiçinde bulunan diğer şubelerimizle ve şirketimizin yurtdışında bulunan ortak global sunucusuyla paylaşılacaktır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

İnternet başvuru formunda verdiğiniz kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla KVKK Md. 5/1’ de bulunan açık rıza kavramına ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak Detaynet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda otomatik yollarla muhafaza altında tutulacaktır. 

5. KVKK Kapsamında Haklarınız:

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

Kurumumuza başvurarak,

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi (www.detaynet.com) internet adresinden paylaşılmış  olan “Veri Sahibi Başvuru Formu” ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta ([email protected]) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde  iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

facebook icon instagram icon youtube icon linkedin icon twitter icon
predoova logo dncore logo dnserver logo cios logo
ssl icon
Kurumsal Firmamız Hakkında Kurumsal Bilgiler Departmanlarımız Sosyal Sorumluluk Müşterilerimiz İş Ortaklarımız Çözüm Ortaklarımız Kariyer
Çözümlerimiz Web Uygulama & Geliştirme Kurumsal Yazılım Geliştirme İnteraktif Danışmanlık Veri Merkezi ve Bulut Operasyon
İletişim SSS İletişim Formu Çağrı Merkezi Lokasyon
Daha Fazla... Teknolojilerimiz Haberler DN Blog